Bevolkingsgroei en toenemende consumptie

De wereldbevolking neemt tot op de dag van vandaag sterk toe, voorspeld wordt dat er in 2040 zo’n 9 miljard mensen op aarde zullen leven. Een dusdanig aantal mensen zal een grotere druk op het milieu met zich meebrengen, zeker in combinatie met huidige consumptietrends.

Ongelijkheid en de prijs van welvaart

In de afgelopen vijftig jaar zijn is in de meeste gebieden het gemiddelde inkomen, het opleidingsniveau en de gezondheid in de laatste deccennia er sterk op vooruit gegaan. Tegelijkertijd leeft een gigantisch grote groep wereldburgers in armoede. Ongeveer een miljard van de wereldbevolking heeft minder te besteden dan 1 dollar per dag. Honderden miljoenen mensen hebben niet genoeg voedsel en geen toegang tot schoon drinkwater. Dit blijven schrikbarende getallen. We ontwikkelen ons, maar nog steeds in grote ongelijkheid. De ontwikkeling die het andere welvarende deel van de wereldbevolking doormaakt, en heeft doorgemaakt, is en gaat ten koste van het milieu. Tweederde van het productieve land op aarde heeft de mens al in gebruik genomen, de biodiversiteit is mede hierdoor sterk afgenomen. Door het stijgende energieverbruik is de uitstoot van broeikasgassen toegenomen, met als gevolg het versterkte broeikaseffect. De ontwikkeling in welvaart sinds de industriele revolutie heeft dus een behoorlijke ecologische prijs gehad.

Belangrijke trends

Achter de opbouwende druk in het milieu steken twee belangrijke trends, ten eerste de toenemende wereldbevolking, ten tweede de groeiende consumptie. In de rijkere gebieden, denk aan Noord-Amerika, Europa, maar ook China en Brazillie is de consumptie in de afgelopen tijd steeds flink toegenomen. In achtergebleven landen, voornamelijk in Afrika en Zuid-Azie is de bevolking in sterke toename. Economische ontwikkeling in deze ontwikkelingslanden zal de consumptie eveneens doen toenemen in de toekomst. Bij een welvaartsontwikkeling zal de bevolkingstoename verhoudingsgewijs minder worden, in totaal zal dit echter alsnog betekenen dat er meer geconsumeerd wordt. Al met al dragen deze twee trends, bevolkings- en consumptie groei, beide bij aan een toenemende uitstoot van broeikasgassen en een toenemend ruimtegebrek.

Dominantie van fossiele brandstoffen

Voorspellingen van het MNP wijzen erop dat fossiele energie in de toekomst wereldwijd de dominantie energievorm blijft. Gevoed door bevolkingsgroei en toenemende consumptie betekent dit dat de uitstoot van broeikasgassen verder zal toenemen. Vooral de ontwikkelingslanden zullen groot slachtoffer worden, met hun vaak extreme weertypen en omdat hun economieen veelal gebaseerd zijn op klimaatgevoelige sectoren als de landbouw. Ook hebben deze landen minder mogelijkheden om maatregelen te treffen bij een gebrek aan economische middelen.

Foto: peppi18 – Fotolia.comGerelateerde artikelen: