Vlees, vis en zuivel

In de afgelopen 50 jaar is de consumptie van dierlijke producten als vis, vlees en zuivel sterk toe genomen in de EU, dit blijkt uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (gepubliceerd op: 28-04-’11). De Europese consumptie van dierlijke producten ligt tweemaal zo hoog als het mondiale gemiddelde. Dit hoge consumptieniveau heeft schadelijk gevolgen voor het milieu.

Ruimtegebruik en broeikasgassen

De productie van dierlijk voedsel laat groter sporen achter dan dat van plantaardig voedsel. Voor 1 kg eiwitten uit plantaardig voedsel bijvoorbeeld is ongeveer 20 vierkante meter grond nodig, voor een kilo kippenvlees is dat 60 vierkante meter en voor rundvlees zelfs meer dan 100. Ongeveer 65 % van de Europese landbouwgronden is dan ook in gebruik voor veehouderij. De verhouding ruimte afgezet tegen voedselopbrengst is daarom verhoudingsgewijs vrij ongunstig. Daarbij komt nog dat de veehouderij in Europa afhankelijk is van soja als veevoer, hiervoor is erg veel ruimte nodig in landen als Brazillie en Argentinie. Ook zorgt de veehouderij voor ongeveer een tiende deel van de totale uitstoot aan broeikasgassen in Europa. Met de toenemende wereldbevolking en toenemende consumptie op wereldniveau zal de vraag naar dierlijke producten blijven toenemen en landbouwgrond steeds schaarser worden. Dit betekent dat er grote gebieden natuur omgezet zullen worden in landbouwgrond wat weer negatieve effecten heeft op de temperatuurstijging op aarde. Op het gebied van visserij hebben we voornamelijk te maken met een ander aspect, namelijk de bedreiging van de biodiversiteit. Verschillende vispopulaties zijn overbevist en soort dreigen uit te sterven.

Richting duurzame veehouderij en visserij

Ten eerste zou het een stuk beter zijn als de consument kiest voor minder consumptie van dierlijk voedsel. Vanzelfsprekend zal er dan in de toekomst minder landbouwgrond nodig zijn en zullen er minder broeikasgassen uitgestoten worden. Daarnaast zijn er mogelijkheden om effecienter te produceren, door bijvoorbeeld een efficientere omzetting van voer in dierlijke producten, tegelijkertijd betekent dit in de meeste gevallen wel minder welzijn voor de dieren en lokale problemen als vermesting. Op het gebied van visserij zou het schelen als de quotasystemen verbeterd worden en zo bijvangsten voorkomen worden. De stimulans van lokale visserijen zal ook een positief zijn voor de duurzaamheid van de visserij.

Verandering van consumptiepatroon en extra subsidie

Voor de weg naar een duurzamere veehouderij en visserij zal er voor boeren en vissers meer geld vrij moeten komen vanuit de Europese Unie, zodat de overstap naar duurzaamheid gemaakt kan worden. Het belangrijkste misschien nog wel is een verandering van het consumptiepatroon. Simpelweg minder vleesconsumptie, en meer duurzame producten zou een hele grote stap in de goede richting zijn.